အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင် ဖော်ပြချက်
မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ
  • BE (Civil)/ B-Tech (Civil)/ AGTI (Civil) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
  • ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။
  • Auto CAD(2D,3D) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Archi Design ဆွဲနိုင်ရမည်။
  • ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို Schedule အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
  • ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။
  • အသက် ၃၀ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။